Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1136/2017 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Заводска”, от о.т №439 до о.т №1918, гр. Кърджали” -2017-09-15


Документация за участие- 2017-09-15

Протокол №1 -2017-11-14

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. „Заводска”, от о.т №439 до о.т №1918, гр. Кърджали”, ще се състои на 30.11.2017г. от 15:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-11-27

Протокол №2 от Работата на назначената комисия

Протокол №3 от Работата на назначената комисия

Решение №39/09.01.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign