Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1191/2017 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -2017-10-05


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2017-10-05

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign