Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1201/2017г. - Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Кърджали, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции -2017-10-09


Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Кърджали, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции -2017-10-11

Протокол от работата на комисия-2017-11-17

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Кърджали, съгласно маршрутни разписания по обособени позиции, ще се състои на 30.11.2017г. от 10:30ч. в стая 402, на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-11-27

Протокол №2 от Работата на назначената комисия

Доклад от работата на назначена със Заповед №1393, комисия

Решение №36/08,01.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign