Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1200/2017 - РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР -2017-10-09


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР -2017-10-09

Протокол от работата на комисия-2017-11-15

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР”, ще се състои на 11.01.2018г. от 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-01-08

Протокол №2 -2018-01-29

Протокол №3 -2018-01-29

Решение за избор на изпълнител -2018-01-29


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign