Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1282/2017г. - Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и изграждане на нови улици в кв. „Гледка” и кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали -2017-10-30


Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и изграждане на нови улици в кв. „Гледка” и кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали -2017-10-30

Отговор на запитване -2017-11-20

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и поддръжка на хоризонтална маркировка на улична мрежа в гр.Кърджали и изграждане на нови улици в кв. „Гледка” и кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали”, открита с Решение № 1344/ 30.10.2017 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 12.01.2018г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2017-01-09

Протокол #1 от работата на комисия

Протокол #2 от работата на комисия

Решение №62/15.01.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign