Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ" И "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА МИР" ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-С01 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 - КЪРДЖАЛИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Документация за участие-2017-11-01

Отговор на постъпило запитване-13.11.2017г.

Решение за промяна-15.11.2017г.

Протокол №1 от работата на комисия

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ" И "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА МИР" ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-С01 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 - КЪРДЖАЛИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, открита с Решение № 1345/30.10.2017 г. на Кмета на Община Кърджали”, ще се състои на 01.03.2018г. от 09:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-02-26

Протокол №2 от работата на комисия- 21.03.2018г.

Протокол №3 от работата на комисия- 21.03.2018г.

Доклад от работата на назначена със Заповед №1516/05.12.2017г. ,комисия

Решение №366/21.03.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти