Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА OБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ”, ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНИ В РАСТЕЖ» 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Документация за участие-2017-11-06

Протокол от работата на комисия назначена със Заповед 1394/14.11.2017 на Кмета на Община


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign