Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

“Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г. по обособени позиции”


Документация за участие-2017-11-06

Информация за удължаване срока на обявата-14.11.2017г.

Протокол -2018-01-08

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК е прекратено възлагането на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г. по обособени позиции” Обособена позиция 1 „Доставка на оборудване за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали” Мотиви за прекратяване: Няма допуснати участници до този етапa на оценка на офертите.


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign