Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-1374/2017 - ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2017-11-21


ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2017-11-21

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2017-12-01

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 05.12.2017г. Час: (чч:мм) 14:00 Място на отваряне на офертите: сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул. България 41, ет.3, стая 303

Протокол -2017-12-20


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign