Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1381/2017 - Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за възстановяване на ДГ„МИР”, Проектиране, Изграждане,Авторски надзор и доставка на обзавеждане на зала за спорт и музикални занимания към ДГ „МИР”, по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна Програма “Региони в Растеж” 2014-2020 -2017-11-22


Документация за участие-2017-11-24

Доклад конструктивно обследване

Доклад обследване за Технически поспорт

Обследване за ЕЕ

Резюме обследване ЕЕ

Сертификат ЕЕ

Част Архитектура МИР

Част Архитектура ИП-МИР

Част Геодезия

Част Електро

Инженеро-геоложки доклад

Част Конструктивна

Част ПУСО

Част ВиК

Доклад оценка ЕЕ

Енергийна ефективност

Част ОВ

Част Паркоустройство и благоустройство

Част ПБЗ

Част пожарна бзопасност

Част Технологична

Решение за промяна-2017/12/12

Протокол №1 от работата на комисия

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за възстановяване на ДГ„МИР”, Проектиране, Изграждане,Авторски надзор и доставка на обзавеждане на зала за спорт и музикални занимания към ДГ „МИР”, по проект "Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна Програма “Региони в Растеж” 2014-2020”, ще се състои на 01.02.2018г. от 10:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-01-29

Протокол №2 от Работата на назначената комисия

Протокол №3 от Работата на назначената комисия

Доклад от работата на назначената комисия

Решение №214/13.02.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign