Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Осъществяване авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „П.Р.Славейков", СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Ботев", ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методи", ОУ "П.К. Яворов" и "Възстановяване на детска градина „МИР" по проект „Обновяване и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“ ДОГОВОР ЗА Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-С01 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 - КЪРДЖАЛИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020"- 2017-12-11


Решение №1533 на Кмета на Община Кърджали-2017-12-11

Протокол от проведено договаряне с „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД

Протокол от проведено договаряне с „ЛУКОВ ДИЗАЙН“ ЕООД

Протокол от проведено договаряне с Консорциум „ЦИЕС-ДММ Кърджали”

Доклад от работата на назначената комисия за проведени преговори

Решение №280/27.02.18г. на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign