Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-1488/2017г. - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПО ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2017-12-20


Техническа документация 1 СОУ П.Р. Славейков

Техническа документация 2 СОУ П.Р. Славейков

Техническа документация 3 СОУ П.Р. Славейков

Техническа документация 4 СОУ П.Р. Славейков

Техническа документация 1 ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Техническа документация 2 ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Техническа документация 3 ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Техническа документация 1 ОУ "П.К. ЯВОРОВ"

Техническа документация 2 ОУ "П.К. ЯВОРОВ"

Техническа документация 3 ОУ "П.К. ЯВОРОВ"

Техническа документация 1 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Техническа документация 2 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Техническа документация 3 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПО ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ -2017-12-28

Актуализиран проект ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Актуализиран проект СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Актуализиран проект ОУ "П.К. ЯВОРОВ"

Актуализиран проект СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Отговор на постъпило запитване-2018/01/08

Протокол № 1 -2018-02-21

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИТЕ НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ", СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ОУ "П.К. ЯВОРОВ", ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ" И ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПО ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ще се състои на 25.05.2018г. от 15:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-05-21

Протокол 2 -2018-06-15

Протокол 3 -2018-06-15

Доклад -2018-06-15

Решение -2018-06-15


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign