Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на СОУ „П.Р.Славейков", СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Ботев", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „П.К.Яворов” и ДГ „МИР“ по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по пет обособени позиции“


Документация за участие-2017-12-28

Отговор на постъпили запитване-2018/01/19

Част Технология- СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

Част Технология- ГПЧЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ"

Част Технология- СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Част Технология- ОУ "П.К. ЯВОРОВ"

Част Технология- ДГ МИР

На основание чл.53 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че датата на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти в открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на СОУ „П.Р.Славейков", СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Ботев", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „П.К.Яворов” и ДГ „МИР“ по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по пет обособени позиции“, открита с Решение № 1595 от 22.12.2017г. на кмета на Община Кърджали., се променя и същото ще се състои на 29.01.2018г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-01-26

Протокол 1 -2018-06-06

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на СОУ „П.Р.Славейков", СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Ботев", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „П.К.Яворов” и ДГ „МИР“ по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 по пет обособени позиции, ще се състои на 24.08.2018г. от 15:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-08-21

Protokol 2-2018-09-28

Protokol 3-2018-09-28

Doklad-2018-09-28

Reshenie 1093-2018-09-28

Reshenie 1094-2018-09-28

reshenie 1096-2018-09-28

Reshenie 1095-2018-09-28

Reshenie 1097-2018-09-28


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign