Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-38/2018 - Доставка на оборудване, учебен автомобил и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по три обособени позиции -2018-01-12


Доставка на оборудване, учебен автомобил и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по три обособени позиции -2018-01-15

Решение и обявление

Протокол № 1 -2018-02-20

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване, учебен автомобил и обзавеждане по Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0033-С01, проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, финансирана по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” по три обособени позиции, открита с Решение № 61 от 12.01.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 15.03.2018г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-03-12

Протокол № 2 -2018-04-24

Протокол № 3 -2018-04-24

Доклад -2018-04-24

Решение -2018-04-24


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign