Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-42/2018г. - Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции -2018-01-15


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции” -2018-01-15

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК се ПРЕКРАТЯВА възлагането на обществена поръчка с предмет: “Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции” Мотиви за прекратяване: Установена техническа грешка в ПРИЛОЖЕНИЕ № 13-ОР2 „Техническо и ценово предложение”, която не може да бъде отстранена на този етап.


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign