Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-77/2018г. - Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции -2018-01-19


Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции -2018-01-19

На основание чл.53 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че датата на публичното заседание за отваряне на офертите за ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на оборудване и рекламни USB флаш памети за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г. по обособени позиции”, се променя и същото ще се състои на 29.01.2018г. от 13:30ч. в стая 308 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-01-25

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-01-29

Протокол -2018-03-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign