Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№53-00-249/2018 - П О К А Н А за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-02-12


П О К А Н А За представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-02-12

Протокол -2018-03-15


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign