Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-315/2018 - Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите на Ученическо общежитие № 4 и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-03-16


Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите на Ученическо общежитие № 4 и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-03-16

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП: “Извършване на обследване за техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите на Ученическо общежитие № 4 и Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали“, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции Правно основание:чл.193 ЗОП Мотиви за прекратяване:Необходима е съществена промяна в условията на обявената процедура, която ще промени кръга на заинтересованите лица, а именно: необходима е корекция в техническата спецификация, която ще доведе до промяна в количествата и видовете работи, които ще бъдат изпълнявани. -2018-03-19


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign