Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-321/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на оборудване за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.” -2018-03-20


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на оборудване за нуждите на Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, проект с регистрационен номер BG05SFOP001-4.001-0027 „Областен информационен център Кърджали – в подкрепа на гражданите”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”2014-2020 г.” -2018-03-20

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-03-28

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.04.2018г., 10:00ч. Място на отваряне на офертите: сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул. България 41, ет.3, стая 303 -2018-03-28

Протокол -2018-04-12


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign