Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-327/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-03-21


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-03-21

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-03-29

На основание Чл. 53 ППЗОП, Уведомяваме участниците, че офертите за участие ще бъдат отворени на 05.04.2018г. от 09:00часа в стая 303, етаж 3, сградата на Община Кърджали, намираща се на бул. България 41, гр. Кърджали -2018-03-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign