Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-335/2018 - Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в община Кърджали -2018-03-22


Решение №371/22.03.18г. на Кмета на Община Кърджали

Обявление за поръчка

Доклад-обследване на енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на гр.Кърджали

Доклад-обследване на енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на 24 села в Община Кърджали

Доклад-обследване на енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на 81 села в Община Кърджали

Проект - част 1

Проект - част 2

Проект - част 3

Проект - част 4

Проект - част 5

Проект - част 6

Проект - част 7

Проект - част 8

Проект - част 9

Проект - част 10

Проект - част 11

Проект - част 12

Проект - част 13

Проект - част 14

Проект - част 15

Проект - част 18

Проект - част 17

Проект - част 16

Проект - част 19

Проект - част 20

Проект - част 21

Проект - част 22

Проект - част 23

Проект - част 24

Документация -2018-03-26

Отговор на постъпило запитване -2018-04-03

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -2018-04-10

Количествена сметка - проект - нова -2018-04-10

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция и въвеждане на енергоспестяващо осветление в община Кърджали, ще се състои на 18.05.2018г. от 15:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-05-15

Протокол 1 -2018-05-30

Протокол 2 -2018-05-30

Доклад -2018-05-30

Решение -2018-05-30


 


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign