Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-371/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-04-02


„Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-04-02

Протокол -2018-05-08

На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции Мотиви за прекратяване: В определение тридесет дневен срока за представяне на необходими документи за сключване на договор не са постъпили документи от участниците класирани на първо място, съгласно протокол от 22.04.2018г. на комисия назначена със Заповед № 442/11.04.2018 г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign