Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-400/2018г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2018-04-11


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2018-04-13

Проект -2018-04-13

Протокол 1 -2018-06-18

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020” , открита с Решение № 450 от 11.04.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 20.09.2018г. от 16:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-09-17

Протокол 2 -2018-10-18

Протокол 3 -2018-10-18

Доклад -2018-10-18

Решение -2018-10-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign