Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-423/2018 г.- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР в сградите на Ученическо общежитие № 4 и на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в град Кърджали“ по проект: „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции - 2018-04-16


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР в сградите на Ученическо общежитие № 4 и на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в град Кърджали“ по проект: „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции - 2018-04-16

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -2018-05-08

Протокол 1 -2018-07-27

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР в сградите на Ученическо общежитие № 4 и на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в град Кърджали“ по проект: „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции, ще се състои на 24.08.2018г. от 14:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-08-21

Протокол 2 -2018-08-31

Протокол 3 -2018-08-31

Доклад -2018-08-31

Решение -2018-08-31


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign