Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

№92-00-500/2018 - УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ - 2018-05-03


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ -2018-05-08

На основание чл.53 от ППЗОП уведомяваме участниците, че офертите ще бъдат отворени на 12.06.2018 г. Час: (чч:мм) 10:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.3, стая 303 -2018-06-05

Протокол 1 -2018-08-06

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ще се състои на 20.08.2018г. от 14:00ч. в стая 212 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-08-15

Протокол 2 -2018-08-22

Протокол 3 -2018-08-22

Доклад -2018-08-22

Решение -2018-08-22


 


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign