Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

53-00-701/2018 - Покана за представяне на оферта: Доставка на медицинско оборудване и медицински материали за нуждите на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-05-08


Покана за представяне на оферта: Доставка на медицинско оборудване и медицински материали за нуждите на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „ Активно включване за по-добър живот”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-05-08

Протокол -2018-06-04


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти