Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-529/2018 - Инженеринг- проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи, свързани с преустройство на сградата на Ученическо общежитие № 4 в гр.Кърджали и ремонт на сградата на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр.Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-05-11


Инженеринг- проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи, свързани с преустройство на сградата на Ученическо общежитие № 4 в гр.Кърджали и ремонт на сградата на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр.Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-05-14

Отговор на постъпило запитване -2018-06-04

Протокол 1 -2018-09-10

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг- проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи, свързани с преустройство на сградата на Ученическо общежитие № 4 в гр. Кърджали и ремонт на сградата на Дневен център за деца с увреждания "Надежда" в гр. Кърджали по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции, ще се състои на 31.10.2018г. от 14:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-10-26

Протокол 2 -2019-02-19

протокол 3- 2019-02-19

доклад- 2019-02-19

решение- 2019-02-19


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign