Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-624/2018 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2018-06-04


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ "АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА", ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020 -2018-06-04

Проект -2018-06-04

Протокол 1 -2018-09-13

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на посетителски център на Археологически комплекс „Перперикон” по проект „Античните Родопи и Егея- Културен коридор за подпомагане развитието на региона”, ДОГОВОР за безвъзмездна финансова помощ B2.6C.05, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020”, открита с Решение № 681/04.06.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 08.10.2018г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-10-01

Протокол 2 -2018-10-18

Протокол 3 -2018-10-18

Решение -2018-10-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign