Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-730/2018 - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2018 година” -2018-07-09


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2018 година” -2018-07-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2018 година”, ще се състои на 19.10.2018г. от 15:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-10-16

Протокол 1 -2019-01-25

Протокол 2 -2019-01-25

Решение 113 -2019-01-25

Решение 114 -2019-01-25

Решение 115 -2019-01-25

Решение 116 -2019-01-25

Решение 117 -2019-01-25

Решение 118 -2019-01-25

Решение 119 -2019-01-25

Решение 120 -2019-01-25

Решение 121 -2019-01-25

Решение 122 -2019-01-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign