Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-737/2018 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ", ЦЕНТРАЛНА И СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ, И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК "АРПЕЗОС - СЕВЕР", СЪРЗВАЩ I-А И II - РА ЧАСТ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” -2018-07-10


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ", ЦЕНТРАЛНА И СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ, И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК "АРПЕЗОС - СЕВЕР", СЪРЗВАЩ I-А И II - РА ЧАСТ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” -2018-07-12

еЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -2018-07-26

Протокол 1 -2018-09-26

Решение за поправка на явна фактическа грешка -2018-10-30

Протокол 2 -2018-11-15

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ", ЦЕНТРАЛНА И СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ, И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК "АРПЕЗОС - СЕВЕР", СЪРЗВАЩ I-А И II - РА ЧАСТ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, ще се състои на 06.02.2019г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2019-02-01

Протокол 3 -2019-03-13

Протокол 4 -2019-03-13

Доклад -2019-03-13

Решение -2019-03-13


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign