Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-738/2018 - Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ ВКЛЮЧВАЩА ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР”, УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”, УЛ.”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И УЛ.”ДОБРУДЖА ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -2018-07-10


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ ВКЛЮЧВАЩА ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР”, УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”, УЛ.”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И УЛ.”ДОБРУДЖА ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -2018-07-11

КСС -2018-07-11

Проект - част 1 -2018-07-11

Проект - част 2 -2018-07-11

Проект - част 3 -2018-07-11

Отговор на постъпило запитване -2018-07-18

Протокол 1 -2018-10-04

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СТАРА ГРАДСКА ЧАСТ ВКЛЮЧВАЩА ПЛОЩАД „ХАДЖИ ДИМИТЪР”, УЛ.”ИВАН ВАЗОВ”, УЛ.”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И УЛ.”ДОБРУДЖА ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, открита с Решение № 792 от 10.07.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 05.03.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2019-02-26

Протокол 2 -2019-03-25

Протокол 3 -2019-03-25

Доклад -2019-03-25

Решение -2019-03-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign