Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-753/2018 - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРА И ТРОТОАРИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“, УЛ. „САМУИЛ” - ЧАСТ "ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -2018-07-11 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign