Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-758/2018 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ" - УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ БУЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПОПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -2018-07-12


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ" - УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ БУЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПОПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -2018-07-16

Проект - част 1

Проект - част 2

Проект - част 3

Проект - част 4

Проект - част 5

Проект - част 6

Проект - част 7

Проект - част 8

Проект - част 9

Проект - част 10

Решение -2018-07-16

Протокол №1 -2018-11-19

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ - УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ЧАСТ ОТ УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА“, УЛ. „ГЕН. ЧЕРНОЗУБОВ“ И УЛ. „САМУИЛ” И В КВ."ВЪЗРОЖДЕНЦИ" - УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ И ЧАСТ ОТ БУЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ", ДОГОВОР ЗА БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-С01, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, открита с Решение № 816 от 12.07.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 28.03.2019г. от 10:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2019-03-25

Протокол 2 -2019-04-19

Протокол 3-2019-04-19

Доклад - 2019-04-19

Решение - 2019-04-19


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти