Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“ -2018-07-20


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“ -2018-07-20

eEEDOP

Обявление

На основание чл.53 от ППЗОП уведомяваме участниците, че офертите ще бъдат отворени на 21.08.2018 г. Час: (чч:мм) 10:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.2, стая 212 -2018-08-15

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“, ще се състои на 01.10.2019г. от 10:00ч. в стая 303 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-09-26


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign