Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

№92-00-819/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-08-02


„Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции -2018-08-02

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-08-10

Протокол -2018-08-30

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.193, във връзка с чл. 110, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции. Мотиви за прекратяване: Възложителя е поставил изискване за Обособена позиция №1: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация за организиране и провеждане на пресконференции, публикации, официални церемонии по откриване на обектите и доставка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер, плакати и информационни стикери по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развити и Обособена позиция №2: „Дизайн, отпечатване и доставка на информационни материали - дипляни с резултатите от проект " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, участниците да представят доказателства за извършени услуги идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Възложителя е приел за доказване на техническите възможности на участниците да бъде представен списък с посочени изпълнени услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите на услуга– /Приложение № 8 към документацията/, придружен с доказателство/а за изпълнената услуга. В случай, че участникът не представи доказателство за извършване на някоя от услугите, включени в Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка /Приложение № 8 към документацията/, то тази услуга няма да бъде приета за изпълнена. Изискването за представяне на доказателства на етап подаване на оферти е незаконосъобразно предвид утвърдена практика на съда /Решение №6468/09.11/2017г. на Административен съд- София и Решение №1887/21/03/2018г. на Административен съд- София/. Предвид гореизложеното и установените нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, Възложителя прекратява възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейностите по информация и комуникация по проект: " Заедно в подкрепа на децата на Кърджали" , финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции. II. Настоящото съобщение да бъде публикувано на интернет сайта на Община Кърджали – профил на купувача - https://www.kardjali.bg/?pid=3,pk_3&id_op=220 -2018-09-25


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign