Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Договаряне без предварително обявление на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища" по проект: „Изграждане на социални жилища в гр.Кърджали", финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002 – С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign