Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали", финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002 – С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции"-2018-08-15


Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали", финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002 – С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по две обособени позиции-2018-08-15

Протокол -2018-10-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign