Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-871/2018 - Извършване на превоз на деца и ученици от учебните заведения в рамките на транспортната схема на Община Кърджали -2018-08-23


Извършване на превоз на деца и ученици от учебните заведения в рамките на транспортната схема на Община Кърджали -2018-08-27

Задание -2018-08-27

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на превоз на деца и ученици от учебните заведения в рамките на транспортната схема на Община Кърджали, открита с Решение № 966 от дата 22.08.2018 г. на Кмета на Община Кърджали, ще се състои на 16.10.2018г. от 10:00ч. в стая 408 на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-10-11

Протокол 1 -2018-10-29

Протокол 2 -2018-10-29

Доклад -2018-10-29

Решение -2018-10-29


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign