Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-943/2018 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, социални заведения и общински структури в Община Кърджали по обособени позиции -2018-09-13


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, социални заведения и общински структури в Община Кърджали по обособени позиции -2018-09-17

Отговор на постъпило запитване -2018-10-11

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, социални заведения и общински структури в Община Кърджали по обособени позиции, ще се състои на 25.03.2019г. от 16:00ч. в стая 408 на четвъртия етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване-2019-03-20

protokol2

protokol3

protokol4

dokladhrani

reshenie№554/30.04.2019

reshenie№555/30.04.2019

reshenie№556/30.04.2019

protokol1


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign