Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-978/2018 - ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0348-С01, СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И УСЛУГИ В ДОМА”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-09-27


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0348-С01, СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И УСЛУГИ В ДОМА”, ПО ОПРЧР 2014-2020 -2018-09-27

На основание чл.53 от ППЗОП уведомяваме участниците, че офертите ще бъдат отворени на 08.10.2018 г. Час: (чч:мм) 11:00 Място на отваряне на офертите: Община Кърджали, гр. Кърджали 6600, бул. «България» № 41,ет.4, стая 408 -2018-10-02

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-10-08

Протокол -2018-10-30


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign