Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-984/2018 - Доставка и гаранционно сервизно обслужване на нови автомобили за нуждите на Община Кърджали по две обособени позиции -2018-09-28


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно сервизно обслужване на нови автомобили за нуждите на Община Кърджали по две обособени позиции -2018-09-28

На основание Чл. 53 ППЗОП, Уведомяваме участниците, че офертите за участие ще бъдат отворени на 31.10.2018г. от 10:00часа в стая 404, етаж 4, сградата на Община Кърджали, намираща се на бул. България 41, гр. Кърджали.

Протокол 1 -2018-11-12

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и гаранционно сервизно обслужване на нови автомобили за нуждите на Община Кърджали по две обособени позиции, ще се състои на 03.11.2018г. от 14:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване -2018-11-28

На основание Чл. 53 ППЗОП, Уведомяваме участниците, че ценовите предложения за участие ще бъдат отворени на 04.12.2018г. от 10:00часа в стая 404, етаж 4, сградата на Община Кърджали, намираща се на бул. България 41, гр. Кърджали -2018-11-30

Протокол №2 -2018-12-14

Протокол №3 -2018-12-14

Решение -2018-12-14


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign