Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

92-00-999/2018 - Открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ - 2018-10-04


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ - 2018-10-04

Протокол 1- 2018-11-09

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, ще се състои на 15.04.2019г. от 15:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-04-10

протокол2-2019-07-09

Протокол3-2019-07-09

Доклад - 2019-07-09

Решение 861-07-09


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign