Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1011/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и оборудване и обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-10-09


ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и оборудване и обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-10-09

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти -2018-10-17

Протокол -2018-10-31


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign