Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1023/2018 - ОБЯВА С ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на дейностите, включени в договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10


„Извършване на независим финансов одит на изпълнението на дейностите, включени в договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по проект: „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10

Протокол -2018-11-15


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign