Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за обекта на интервенция по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10


Документация за участие в открита обществена поръчка: "Доставка на оборудване и обзавеждане за обекта на интервенция по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане за обекта на интервенция по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, ще се състои на 09.07.2019г. от 16:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-07-04

protokol-1-2019-07-10

protokol-2-2019-07-10

doklad-2019-07-10

reshenie-2019-07-10

решение №1094/22-08-2019 на Кмета на Община Кърджали


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign