Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10


Arhitektura

Konstrukcii

Geodeziq

stroitelni konstrukcii

elektro

ViK

OVK1

OVK2

EE

doklad ocenka EE

PB

Pojarna instalaciq

PBZ

PUSO

doklad obsledvane

doklad EE

Protokol ESUT

Razreshenie za stroej

sertifikat EE

stanoviste PBZN

Stanoviste RIOSV

tehniceski papsort

stanoviste ViK

Udostoverenie EVN

Zdravno

Документация за участие в открита процедура с предмет:„Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“-2018-10-10

protokol1-2018-11-15

На основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт и преустройство на сградата на бивше общежитие на Строителен техникум в многофамилна жилищна сграда със социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0002-С01, по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, ще се състои на 19.04.2019г. от 15:00ч. в стая 211 на втори етаж в сградата на Община Кърджали. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово -2019-04-15

Протокол2- 2019-06-27

Протокол3-2019-06-27

Доклад-2019-06-27

решение№803-2019-06-27


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign