Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1177/2018 - Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-11-15


Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-11-15

Информация за удължаване -2018-11-23

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с чл.59, ал.1 от АПК, ПРЕКРАТЯВАМ възлагането на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-11-27


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign