Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

92-00-1240/2018 - Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-11-28


Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и материали по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-11-28

Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти -2018-12-06

Уважаеми УЧАСТНИЦИ, на основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомяваме, че публичното заседание за отваряне на получените оферти ще се състои на 11.12.2018г., 10:00часа в сградата на Община Кърджали, трети етаж, стая 303. -2018-12-07

Протокол -2018-12-17


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign