Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-12-17


Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2018-12-17

Протокол -2019-01-18


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign