Панорамен изглед на Кърджали


Начало Профил на купувача

Събиране на оферти с обява

53-00-115/2019 - П О К А Н А за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и оборудване и обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 Обособена позиция №1: Осигуряване на материали, консумативи и работно облекло по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2019-01-28


П О К А Н А За представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: Осигуряване на материали, консумативи, работно облекло и оборудване и обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 Обособена позиция №1: Осигуряване на материали, консумативи и работно облекло по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 -2019-01-28

Протокол -2019-02-08


 


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign